اخبار و مطالب

اجرای موسیقی زنده در مجتمع معین مال در روز طبیعت

در روز طبیعت مجتمع معین مال لحظات جذاب و فرح بخشی را با اجرای موسیقی زنده برا ی بازدید کنندگان به ارمغان آورد.