اخبار و مطالب

انتصاب مدیر بهره برداری مجتمع معین مال

طی مراسمی اعضای جدید هیئت مدیره مجتمع معین مال 24 مهرماه منصوب شدند. همچنین با انتصاب مهدیه محمدصادق به سمت مدیر بهره برداری مجتمع، از مدیریت و زحمات سید محمدحسن مقدس تفرشی تقدیر گردید.