اخبار و مطالب

انتصاب مدیر بهره برداری جدید مجتمع معین مال

سید محمدحسن مقدس تفرشی به سمت مدیر بهره برداری مجتمع معین مال منصوب گردید.