اخبار و مطالب

بازدید معاون برنامه ریزی و امور شرکت های هلدینگ و هیأت همراه از مجتمع معین مال

دکتر نداف معاون برنامه ریزی و امور شرکت های هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، با همراهی دکتر خورشیدیان و دکتر مدیرکیا از مجتمع تجاری معین مال دوم شهریور ماه بازدید نمودند. این بازدید که با میزبانی مدیر و تیم بهره برداری مجتمع و کادر برنامه ریزی و اقتصادی شرکت ساختمانی بانک ملت صورت پذیرفت، بخش های مختلف مجتمع از جمله پردیس سینمایی معین مال مورد بازدید قرار گرفت و در مورد ابعاد مختلف بهره برداری، اقتصادی و فرهنگی مجتمع تبادل نظر شد.