اخبار و مطالب

تقدیر از پیشگامان فروش مجازی در مجتمع معین مال

در راستای حمایت از فروشندگان مدیریت بهره برداری مجتمع معین مال از پیشگامان فروش مجازی تقدیر کردند.