قوانین و مقررات

مجتمع معین مال همه روزه به غیر از تعطیلی های رسمی از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۳ پذیرای شما است.